logo

Småbarnsliv

Föräldrakursen Småbarnsliv omfattar åtta kurstillfällen, ett i veckan, om två timmar vardera. Den bygger på en detaljerad kursledarmanual och genomförs i storgrupp med mellan 15 och 30 föräldrar med barn i åldern ett till tre år. Kursen vänder sig framförallt till de föräldrar med barn i åldern ett till tre år vilka löper risk att utveckla s k trotsproblematik, men den kan fungera stödjande för alla föräldrar med barn i den aktuella åldern. Till föräldrakursen hör bl a korta videovinjetter som illustrerar vanliga vardagsutmaningar i samspelet med barnen. Vinjetterna diskuteras i mindre grupper, varefter redovisning och slutdiskussion sker under ledning av de två kursledarna i den större gruppen. Till sist planerar varje förälder en egen tillämpning, för att hemma pröva den strategi som belysts under kurstillfället. I likhet med COPE bygger kursinnehållet till stora delar på föräldrars egna tankar omkring föräldraskap liksom på deras egna idéer om bemötande och lösningar på utmaningar i vardagen. 

Kursens upplägg och format bygger på forskning och erfarenheter om bl a vuxnas inlärning och gruppsykologi. Själva kursinnehållet bygger på teorier och forskning om samspel mellan förälder och barn, om barns tidiga utveckling, om hur man ändrar beteende, och om olika föräldrastilar. Under de åtta kurstillfällena belyses bl a:

v     Hur man skapar ett bra förhållande mellan föräldrar och barn

v     Värdet av att använda en s k vägledande föräldrastil

v     Vikten av att ha rimliga förväntningar på småbarn utifrån deras sociala, kognitiva och motoriska mognad, liksom vikten av att även ta barnets perspektiv i situationer som blir utmanande för föräldern

v     Hur man förebygger utmanande beteenden, genom att:

Ø      Planera i förväg

Ø      Bekräfta och uppmuntra

Ø      Föregå med gott exempel

Ø      Låta barnet göra egna val

v     Hur man bemöter utmanande beteenden genom att lugnt och konsekvent sätta gränser liksom att leda barnet i en ny riktning

Småbarnsliv är en del i "COPE-familjen", även om det är en annan upphovsperson,  Dr. Allison Niccols, verksam på samma klinik i Kanada som Charles Cunningham. 

Kursledarutbildare i Sverige är Peter Thunström, Linköping. För mer information kontakta honom på:  thunstrom.peter@gmail.com , uppgifter om kommande kursledarutbildningar kommer även att finnas på: www.psykologkontext.se

 

 

 

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt