logo

Om programmet

COPE- programmet har utarbetats av professor Charles Cunningham vid McMaster's Children's Hospital i Hamilton, Ontario. Vid centret har man sedan flera år gjort en bred satsning på förebyggande insatser i familjernas närmiljö i samarbete med kommunerna.

Genom att erbjuda programmet generellt via exempelvis förskola, BVC, elevvård/skolhälsovård kan man stärka skyddsfaktorer för barn och föräldrar.

COPE kan med fördel erbjudas till alla föräldrar som upplever att de har behov av stöd i att hantera vardagsproblem men utarbetades ursprungligen för föräldrar till barn med utagerande beteende.

COPE har funnits i Sverige sen 2000 och erbjuds som föräldraskapsstöd i en tredjedel av landets kommuner och i landsting/regioner inom t.ex. habilitering, BUP och NP-team.

Syfte

COPE-programmet bygger på inlärningspsykologi och social inlärningsteori men också på kognitiv attributionsteori, systemisk familjeteori och teorier om storgruppsprocesser. Syftet är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera vardagsproblem samt öka tilltron till den egna förmågan. Ett viktigt syfte är också att förbättra samspelet i familjen och att skapa stödjande nätverk. Programmet har en utpräglat pedagogisk inriktning.

Upplägg 

COPE är manualbaserat och utgår från en storgruppsmodell, vilket gör programmet kostnadseffektivt och skapar förutsättningar för ett rikt erfarenhetsutbyte mellan föräldrar. En COPE-kurs omfattar 9 kurstillfällen om två timmar. Gruppen träffas en gång i veckan. Programmet bygger på föräldrarnas aktiva deltagande med reflekterande samtal i smågrupper och i storgrupp.

Innehåll

  • Uppmärksamma det positiva, positiv samvaro
  • Tydliga uppmaningar
  • Bevara sitt lugn, bortse från negativt beteende
  • Förbered övergång, Först-sedan
  • Planera tillsammans
  • Hantera konflikt
  • Problemlösning

Kursledare

Kursledarna kan vara pedagoger, socialarbetare, familjebehandlare, psykologer, sjuksköterskor m.fl. gärna med erfarenhet av att leda grupper.

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt