logo

Metodens användning i Sverige

COPE har använts i Sverige sedan år 2000 och finns efter 10 år i 20 av Sveriges 24 län. Nedan följer en kort redovisning från några av de platser där man har störst erfarenhet av programmet.

- Malmö

BUP kliniken i Malmö kom 1997 i kontakt med Charles Cunningham. För att de föräldrar i Malmö som var intresserade av att delta i en COPE föräldrakurs skulle få möjlighet till detta, har BUP-kliniken i Malmö arbetat för att sprida COPE även utanför kliniken. Kliniken har samarbetet med Malmö Stad som vill starta upp egna grupper. Detta har gjorts genom att bjuda in personal från skola och socialtjänst att vara med vid de föreläsningar och kursledarutbildningar som Charles Cunningham har hållit under sina besök på kliniken, samt genom att erbjuda handledning till dem som startar upp COPE-grupper. Vidare har BUP i Malmö översatt den kanadensiska manualen och filmen. Kliniken har även i samråd med Charles Cunningham utarbetat en tonårsversion av programmet.

Malmö stad har genom samarbetet med BUP byggt upp en egen COPE-organisation som resulterat i att Malmö nu erbjuder sina föräldrar COPE som ett generellt föräldrastödsprogram. Det är Malmös skola/barnomsorgsorganisationer som erbjuder COPE till föräldrarna.

Det finns i Malmö en betydande erfarenhet av att erbjuda COPE till invandrargrupper. Dessa erbjudanden har gjorts på såväl svenska som hemspråk. En speciell satsning görs nu inom SFI undervisningen på KOMVUX. Eleverna studerar under en termin COPE som en del av ämnena samhällsinformation och svenska.

http://www.malmo.se/cope

- Linköping

I Linköping genomfördes de första försöken i stadsdelen Ryd år 2000. Nio gruppledare utbildades: 4 förskollärare, 2 lågstadielärare, en speciallärare, en skolsjuksköterska och en distriktssköterska. Övrig personal i förskola och skola i Ryd fick en halvdagskurs med genomgång av metodiken. I detta första försök erbjöds programmet till samtliga 140 föräldrar med barn i ålder 3–9 år inom en mindre del av stadsdelen (Solhaga). Nittiofem föräldrar anmälde sitt intresse. Dock kunde endast 62 erbjudas plats i en av de 4 föräldragrupper som bildades. Föräldrarna fördelades efter barnens ålder. Grupperna träffades på kvällstid i lokaler inom området, förskolor, lärarrum, öppen förskola och fritidshem. Ledarna bjöd på smörgås och varm dryck och med hjälp av eleverna i en gymnasieklass ordnades barnvakt under de kvällar då grupperna träffades. Gruppledarna fick ett par timmars handledning efter varje gruppträff. Till det första grupptillfället kom 35 föräldrar, det vill säga drygt hälften av de som hade erbjudits plats. Detta innebär att 38 procent i målgruppen deltog (95/140 x 35/62). Vid det sista, 14:e tillfället, deltog 23 föräldrar. De flesta föräldrar var mycket nöjda med såväl innehållet i programmet, med gruppledarna som med diskussionerna. De flesta uppfattade också att de fått hjälp i sin föräldraroll och att de förändrat sitt bemötande av barnet. Verksamheten erbjuds nu i ett flertal stadsdelar. När insatsen upprepas har anslutningen blivit högre än i det första redovisade försöket i Ryd. Mer information om erfarenheterna i Linköping finns här.

- Uppsala län

I Uppsala läns landsting inledde barn- och ungdomspsykiatriska kliniken under hösten 2002 en satsning på COPE i samarbete med barn- och ungdomshabiliteringen och länets kommuner.

Kommunerna är ansvariga för COPE- kurserna och barn- och ungdomspsykiatriska klinikens roll är att initiera, samordna, ge råd och stöd i planering och genomförande samt handledning till gruppledare. Lokala samordnare och kontaktpersoner som svarar för den lokala implementeringen finns i varje deltagande kommun. Ansvaret för COPE- programmet kan ligga inom olika verksamheter såsom socialtjänst eller elevhälsa. I flera kommuner genomförs programmet i samarbete över förvaltnings- och verksamhetsgränser inom ramen för de samarbetsformer som finns redan idag, exempelvis familjecentraler, öppna förskolor m.fl. Ett fyrtiotal gruppledare har hittills utbildats i länet och fler utbildas vartefter. Nya COPE- kurser startar vår och höst. I möjligaste mån försöker kommunerna att anordna barnvaktsservice för de föräldrar som behöver det.

Föräldrarna rekryteras dels genom inbjudan, som går ut till alla föräldrar till barn i förskola och skola i den aktuella åldersgruppen inom ett prioriterat område eller en hel kommun, dels genom annonsering, affischering, mediainslag m.m. Föräldrar kan också få information om kurserna via BVC, elevhälsoteam, öppna förskolor, familjecentraler, BUP- enheter m.fl. Det betonas starkt att kursen är helt frivillig och att föräldrarna själva bedömer om de har behov av att gå den. För utvärderingsrapport, se nedan (Thorell och Hellström 2006).

- Umeå

Som ett led i att utveckla behandlingsformer för barn med utagerande problematik på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Umeå utbildades  under  våren 2002 ett antal gruppledare från kliniken av professor Cunningham. Samtidigt utbildades också några gruppledare från ett mindre antal från barn- och ungdoms habiliteringen samt från Umeå kommu. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken erbjöd från och med våren 2003 programmet en gång per termin för till samtliga föräldrar till barn 3-12 år vid kliniken samt även till familjer med barn i samma ålderskategori som stod i kö för att komma till kliniken. Man började erbjuda tonårscope på samma sätt hösten 2006.

Umeå kommun har idag sammanlagt 35 utbildade gruppledare som erbjuder grupper i olika bostadsområden och i kommundelarna. Gruppledarna turas om att leda grupper och varje termin erbjuds en grupp Tonårscope och 6-9 grupper 3-12 år. Grupper erbjuds även på SFI för olika språkgrupper. Kommundelarna och åtta förvaltningar inom kommunen tillsammans med föreningslivet och kyrkan har en satsning under några år som innebär att anställda kan söka pengar för olika projekt för barn och ungdomar i förebyggande syfte Dessa medel bekostar utgifter som finns i samband med grupperna. I januari 2007 anställdes en samordnare på 50 % ur samma projektpengar för att,  förutom samordningsvinster, stötta utbildade ledare att starta grupper, ge handledning och att marknadsföra COPE.

 

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt