logo

Verksamhetsplan 2018

Svenska COPE föreningen

Verksamhetsplan för 2018

Under verksamhetsåret 2018 ska Svenska COPE föreningen i den omfattning som föreningens resurser medger:

1. Fortsätta arbetet med att arrangera centrala och lokala kursledarutbildningar med följande utbud: Grundkurs 3-12 Grundkurs Tonår Påbyggnad 3-12 Påbyggnad Tonår Fortbildning (Nivå 3) Handledarutbildning 2. Verka för kvalitetssäkring av ovanstående utbildningar bl.a. genom att en ggr/år arrangera möten med kursledarutbildarna.

3. 12/4-2018 kommer det att vara en nationell nätverksträff för alla COPE-ledare, medlemmar och intressenter.

4. Verka för att COPE kursledare certifierar sig som ett led i att kvalitetssäkra COPE.

5. Sprida information om COPE programmet, medverka vid evenemang och i debatten samt svara på förfrågningar.

6. Underhålla och utveckla webbplatsen för att sprida information, dokumentation och erfarenheter om COPE programmet.

7. Regelbundet skicka ut Nyhetsbrev till medlemmar, kontaktpersoner och andra intressenter.

8. Verka för att COPE utvecklas t.ex. genom fortsatt arbete med att utveckla föräldrakurs på nätet. Se över om vi kan etablera och driva Strongest Families i Sverige. Utveckla COPE-AST med andra samarbetspartners. Kartlägga och inventera Småbarnsliv för att ev. ta över och driva programmet.

9. Verka för att COPE handledare utbildas runtom i landet samt att erbjuda stöd till dessa.

10. Kontinuerligt uppdatera kartläggning av COPE verksamhet i Sverige samt det nationella nätverket.

11. Arbeta för att regionala nätverksträffar anordnas. Starta upp nya nätverk samt stödja de som redan finns. COPE-Centret anordnar, bjuder in och håller i dessa träffar.

12. Ha kontakt med berörda myndigheter och organisationer angående COPE programmets implementering.

13. Verka för att föreningen får en bättre ekonomi genom intäkter från kursledarutbildningar, manualförsäljning, sökta medel samt ev. sponsorstöd. Ambitionen är att arrangera 6 grundkurser och 6 endagskurser per år.

14. Ha styrelsemöten två gånger per termin. Vid rekrytering av styrelse sträva efter att det finns en geografisk spridning samt att de kommuner som har störst COPE aktivitet finns representerade.

15. Arbete och översyn av COPE-loggan.

 

 

 

 

 

 

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt